Η αυξανόμενη σημασία της ΕΚΕ

Η αυξανόμενη σημασία της ΕΚΕ

20 Δεκεμβρίου, 2021 0 By admin

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ) είναι η ευθύνη που αναγνωρίζεται από τις εταιρείες να ενεργούν με κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο. Δεν υπάρχει ενιαίος καθολικά αποδεκτός ορισμός της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, έχει καταλήξει γενικά να σημαίνει τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων που συνδέονται με ηθικές αξίες, νομική συμμόρφωση και σεβασμό για τους ανθρώπους, την κοινότητα και το περιβάλλον. Η ΕΚΕ αποδέχεται μια εταιρεία να προχωρήσει περισσότερο από ό,τι ορίζει ο νόμος ώστε:

– μεταχειρίζονται τους εργαζόμενους δίκαια και με σεβασμό

– λειτουργεί με ακεραιότητα και με ηθικό τρόπο σε όλες τις επιχειρηματικές της συναλλαγές με πελάτες, προμηθευτές, δανειστές και άλλους

– σεβαστεί τα ανθρώπινα δικαιώματα

– διατήρηση του περιβάλλοντος για τις μελλοντικές γενιές

– να είστε υπεύθυνος γείτονας στην κοινότητα και καλός «εταιρικός πολίτης».

Η επαγγελματική ευημερία και η ευημερία της εταιρικής κοινότητας ή η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) έχουν αυξανόμενη σημασία για τις κυβερνήσεις και τους παρόχους υπηρεσιών, καθώς υπόσχονται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις των κοινωνικών προβλημάτων μέσα σε μεταβαλλόμενα περιβάλλοντα πρόνοιας. Οι σύγχρονες κυβερνήσεις καταφεύγουν όλο και περισσότερο στην εταιρική συμμετοχή στις τοπικές υπηρεσίες και έχουν επίσης ενθαρρύνει την επέκταση της επαγγελματικής ευημερίας. Παρά την αυξανόμενη σημασία της, η ΕΚΕ παραμένει υπό έρευνα τομέας, ακόμη και όταν οι επιχειρηματικές οργανώσεις έχουν αντιμετωπίσει νέες απαιτήσεις για αυξανόμενα επίπεδα επαγγελματικών παροχών και συμμετοχή σε τοπικές συνεργασίες με τις δημόσιες υπηρεσίες.

Τα τελευταία είκοσι χρόνια ένας ολοένα και μεγαλύτερος αριθμός επιχειρηματικών οίκων ανταποκρίθηκαν θετικά στο έμβλημα της ΕΚΕ. Αυτό ίσως οφείλεται εν μέρει στη φιλοδοξία τους να κάνουν τις δραστηριότητές τους πιο ηθικές. Ενώ για την κυβέρνηση, ο ρόλος που μπορούν να διαδραματίσουν οι επιχειρήσεις στην ανάπτυξη της κοινωνίας είναι πολύ κρίσιμος, η κοινότητα των ακτιβιστών θα ήθελε να λάβει τα εύσημα για την αυξανόμενη σημασία της ΕΚΕ ως ξεκάθαρη νίκη για τις προσπάθειές της να ασκήσουν πίεση στις δραστηριότητες των εταιρειών. Για να το θέσουμε με άλλα λόγια, οι εταιρείες εισήγαγαν εκθέσεις και προγράμματα ΕΚΕ ως απάντηση ενάντια στη ζημιά που προκλήθηκε στην πώληση και τη φήμη τους από επιθέσεις από ομάδες ακτιβιστών που βοηθήθηκαν από 24ωρα μέσα ενημέρωσης στα οποία έχει επισημανθεί ιδιαίτερα η εταιρική αδικοπραγία. Ενώ από τη μια πλευρά αυτό αποτελεί συναρπαστική είδηση, ασκεί ηθική πίεση στις εταιρείες να επιστρέψουν τουλάχιστον ένα μέρος στην κοινωνία σε αντάλλαγμα ό,τι κέρδισαν από αυτήν. Επομένως, δεν είναι πλέον σημαντικό για τις εταιρείες να αποκομίζουν απλώς κέρδος, ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται αυτό το κέρδος ερευνάται σε βάθος από τους ακτιβιστές. Μια εταιρεία δεν πρέπει να θεωρείται ότι παραβιάζει την ηθική ή τη νομοθεσία σε οποιονδήποτε από τους τομείς όπως η συμπεριφορά στην αγορά, οι εμπορικές πολιτικές, οι εργασιακές σχέσεις, η προμήθεια πρώτων υλών, τα ανθρώπινα δικαιώματα, η περιβαλλοντική νομοθεσία ή οι ακτιβιστές θα της ασκούσαν πίεση μέσω των μέσων ενημέρωσης ή άλλων καναλιών. Ωστόσο, αυτή η ανάλυση αποτυγχάνει να εκτιμήσει μεγάλο μέρος των κοινωνικών συνεισφορών που έχουν κάνει οι επιχειρήσεις εδώ και πολύ καιρό. Έχουμε το παράδειγμα του Joseph Rowntree και άλλων και τον τρόπο που ανέπτυξαν το εργατικό τους δυναμικό. Στη δεκαετία του 1980, ένα δίκτυο εταιρειών συγκεντρώθηκε για να ιδρύσει το Business in the Community (BITC). Αργότερα, δημιούργησαν το Per Cent Club του οποίου τα μέλη δωρίζουν το 1 τοις εκατό των κερδών προ φόρων στην κοινότητα. Η BITC είναι μια ευρέως αναγνωρισμένη και ισχυρή δύναμη στην επιχείρηση και στον χώρο της ΕΚΕ.

Η BITC έχει αναπτύξει ένα σύνολο δεικτών για τις εταιρείες που θέλουν να μετρήσουν και να αναφέρουν την ΕΚΕ. Οι δείκτες που μετρούν αφορούν τέσσερις τομείς επιπτώσεων: χώρο εργασίας, αγορά, περιβάλλον και κοινότητα. Οι δείκτες έχουν ταξινομηθεί σε δύο ομάδες. Οι βασικοί δείκτες αποτελούνται από 27 βασικούς δείκτες στους οποίους αναμένεται να αναφέρουν όλες οι εταιρείες. Οι έξι προηγμένοι δείκτες κρίνονται πιο δύσκολοι στη μέτρηση. Η άλλη ομάδα, που αποτελείται από 17 συγκεκριμένους δείκτες, ενδέχεται να μην αφορά όλες τις εταιρείες.

Υπάρχουν επίσης συγκεκριμένα έργα για τη μέτρηση και την αναφορά συγκεκριμένων πτυχών της υπεύθυνης επιχείρησης, όπως για παράδειγμα, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Αναπηρία. Η διαχείριση του ανθρώπινου κεφαλαίου και η αναπηρία θα έχουν αυξανόμενη σημασία στην αναφορά ΕΚΕ. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Taskforce Accounting For People έχει προτείνει ένα πλαίσιο αναφοράς για τη διαχείριση ανθρώπινου κεφαλαίου (HCM). Αυτή η ομάδα εργασίας, που διορίστηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, εκπροσωπήθηκε από την Denise Kingsmill ως πρόεδρο, και έναν αριθμό άλλων επιχειρηματικών ηγετών. Σύμφωνα με την έκθεση της Taskforce, ακόμη και όταν οι άνθρωποι αντιπροσωπεύουν συνήθως έως και το 65 τοις εκατό του κόστους μιας εταιρείας, ωστόσο, υπήρξαν λίγες αναφορές σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο οι εταιρείες αναπτύσσουν τους ανθρώπους τους.

Οι εταιρείες μπορούν είτε να συμπεριλάβουν έκθεση ΕΚΕ στην ετήσια έκθεση και τους λογαριασμούς τους είτε να δημοσιεύσουν τη χωριστή έκθεση εταιρικής ευθύνης τους, η οποία μπορεί να ονομάζεται «κοινωνική και περιβαλλοντική έκθεση» ή «έκθεση βιωσιμότητας». Αυτές οι αναφορές υποδεικνύουν τη δέσμευση μιας εταιρείας για ηθική συμπεριφορά και υπογραμμίζουν την πρόοδό της προς την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων ΕΚΕ.

Όλο και περισσότερες εταιρείες έχουν αρχίσει να ενσωματώνουν την ηθική και την εταιρική κοινωνική ευθύνη στον στρατηγικό σχεδιασμό και τους στόχους τους. Πολλές μεγάλες εταιρείες έχουν υιοθετήσει επίσημες περιβαλλοντικές πολιτικές με στόχο τη δημιουργία μιας βιώσιμης επιχείρησης και τη φιλική προς το περιβάλλον. Για παράδειγμα, μια εταιρεία που χρησιμοποιεί μεγάλες ποσότητες ξυλείας ως πρώτη ύλη μπορεί να υιοθετήσει μια πολιτική αναδάσωσης για να αντικαταστήσει τα δέντρα που έχουν κόψει.